OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centralna Przychodnia Rehabilitacyjno – Lecznicza Jednostka Polskiego Związku Niewidomych z siedzibą w Warszawie, ul. Karmelicka 26, adres do korespondencji: 00-181 Warszawa ul. Karmelicka 26 email biuro@przychodniapzn.pl lub tel. (22)635 67 02
 1. W sprawach związanych z Pana/i danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Karmelicka 26, 00-181 Warszawa email iod@przychodniapzn.pl 
 2. Dane będą przetwarzane w celu udzielania świadczeń zdrowotnych w tym prowadzenia dokumentacji medycznej oraz zarządzania procesem udzielania świadczeń na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO* w zw. z art. 25 pkt 1 ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 oraz art. 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.
  w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania w celu ustalenia tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności poprzez zgłoszenie do objęcia opieką medyczną, weryfikację danych podczas umawiania wizyt na odległość jak również w placówce na stanowiskach recepcyjnych czy w gabinecie lekarskim.
 • 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 w celu udzielania świadczeń zdrowotnych.
 • 9 ust. 2 lit. h RODO* w zw. z  art. 24 ust. 1 ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania w celu prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej.
 • 6 ust. 1 lit. c RODO* w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1  ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008  oraz art. 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania w celu odbierania
  i archiwizowania upoważnienia dostępu do dokumentacji medycznej oraz udzielania informacji o stanie zdrowia.
 • 6 ust. 1 lit. f RODO* w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora
  w szczególności telefonicznego potwierdzenia lub odwołania wizyty lekarskiej.
 • 6 ust. 1 lit. c RODO*  w zw. z  art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w celu przetwarzania dokumentacji księgowo – podatkowej w tym: prowadzenie ksiąg rachunkowych, wystawianie rachunków za wykonane usługi co może wiązać się z koniecznością przetwarzania danych osobowych.

 

 1. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, którzy umożliwiają udzielanie świadczeń zdrowotnych (np. dostawcy sprzętu, firmy kurierskie) oraz dostawcy usług prawnych i doradczych.
 2. Dane będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji medycznej (20 lat) i dokumentacji księgowo podatkowej (5 lat) oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z kodeksu cywilnego (3 lata).
 3. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia danych, usunięcia lubograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.
 4. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy Pan/Pani uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia,
 5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest konieczne do udzielenia świadczeń zdrowotnych. Odmowa podania danych uniemożliwi udzielanie świadczeń zdrowotnych. Podanie numeru telefonu jest dobrowolne a jego niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości odwołania wizyty w sytuacjach tego wymagających.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)