Leki na jaskrę dla seniorów

wpis w: administracja | 0

Polski Związek Niewidomych, w odpowiedzi na pismo w sprawie umieszczenia leków na jaskrę w wykazie leków dostępnych bezpłatnie dla osób, które ukończyły 75 rok życia, otrzymał następującą informację: „Minister Zdrowia pismem z dnia 6 października 2016 r. zlecił Prezesowi Agencji Oceny Technologii Medycznych Taryfikacji przygotowanie opinii w sprawie efektywności produktów leczniczych z grupy limitowej 212.2, Leki przeciwjaskrowe – inhibitory anhydrazy węglanowej do stosowania do oczu – produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-adrenolitycznymi, leki alfaadrenergiczne do stosowania do oczu oraz 214.0, Leki przeciwjaskrowe – analogi prostaglandyn do stosowania do oczu – produkty jednoskładnikowe i złożone, wydawanych z odpłatnością ryczałtową z uwzględnieniem ich limitu finansowania, w populacji osób powyżej 75 roku życia oraz przygotowanie danych do rankingu wskazanych leków.
Zarówno Rada Przejrzystości jak i Prezes Agencji pozytywnie zaopiniowali umieszczenie przedmiotowych leków w wykazie leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych przysługujących świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 43a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.). Aktualnie planuje się, że przedmiotowe leki będą dostępne bezpłatnie dla pacjentów 75+ od marca 2017 r. Ministerstwo rozszerza listę stopniowo, ponieważ pieniądze na dopłaty do leków – tak by były dla seniorów bezpłatne – pochodzą z budżetu państwa. Dotacja jest przekazywana przez Ministra Zdrowia Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia. Minister Zdrowia pokrywa koszty poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w części gwarantującej bezpłatny dostęp dla pacjenta. W pierwszym pełnym roku obowiązywania regulacji (2017 r.) na finansowanie zostanie przeznaczone 564 mln zł. Kwota ta w kolejnych latach będzie wzrastać.”